Co pracownicy myślą o empatii w swoim miejscu pracy?

utworzone przez | gru 6, 2021

Raport Businessolver „The State of Workplace Empathy 2021 ” nt. poziomu empatii*  w miejscu pracy w USA wykazał, że w trakcie ostatniego roku poziom empatii w miejscu pracy wzrósł, włącznie z nastawieniem na poruszanie tematów, które od lat należały do najtrudniejszych w miejscu pracy, takich jak: sytuacja życiowa pracowników, zdrowie psychiczne i problemy rasowe. Jednakże, pomimo tego niewątpliwego postępu, przyjrzeć należy się znaczącym różnicom w podejściu do wielu kwestii, jakie prezentują liderzy i pracownicy.

W roku 2021, a więc po roku od rozpoczęcia się pandemii Covid-19, po kilku latach tendencji zniżkowej ocena empatii w organizacjach wreszcie zaczęła piąć się w górę. Podobnie jak pandemia wymusiła transformację pracy w kierunku pracy zdalnej, co stało się już nową normą, zapoczątkowała ona także zmianę w spojrzeniu na empatię, która będzie miała swoje reperkusje długo po tym, jak kryzys się skończy. Poniżej prezentujemy wybrane wnioski z raportu.

Liderzy próbują zapełnić lukę w empatii wobec pracowników

O tyle o ile w roku 2021 większość osób zainteresowanych zgodziła się z oceną, że organizacje dokonały postępu w kierunku stania się bardziej empatycznymi, o tyle osoby z działu HR i CEO – czyli główne filary empatii w miejscu pracy – donosiły, iż borykają się z tym, jak pogodzić potrzebę empatii swoich pracowników z jej zademonstrowaniem. Z jednej strony procentowe wyniki badań są krzepiące:

  • 72% pracowników oceniało swoje organizacje jako empatyczne, czyli o 4 procent więcej niż w roku ubiegłym,
  • 72% pracowników oceniało swoich CEO jako empatycznych, co stanowi wzrost o 9% od roku ubiegłego.

Jednocześnie CEO donosili o problemach związanych z okazywaniem empatii i jej występowaniem w organizacjach, o czym świadczą poniższe dane:

  • 68% CEO obawia się, że będą mniej szanowani, gdy będą okazywać empatię,
  • tylko 2/3 pracowników działu HR uważa, że empatii można się nauczyć (10% mniej niż rok temu),
  • 7 na 10 CEO donosi, że trudno jest im okazywać empatię w sposób konsekwentny (o 29% mniej od zeszłego roku),
  • tylko połowa CEO uważa, że poziom empatii w ich organizacji jest wystarczający.

Odpowiedź pracodawców na pandemię zmieniła oczekiwania pracowników

W trakcie pandemii spora część firm przeszła na pracę zdalną lub hybrydową, pozwalając pracownikom pracować z domu i łączyć pracę zawodową z innymi obowiązkami, takimi jak opieka nad dziećmi, itp. Okazuje się, że elastyczność pracodawcy stanowiła podstawowy wyznacznik empatycznego miejsca pracy w roku 2021.

Nie wszyscy pracownicy otrzymali możliwość pracy z z domu w trakcie pandemii, jednak Ci, którym to umożliwiono, byli bardziej zadowoleni z pracodawcy, uważając, iż tym samym okazał on, że ich dobro i bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

  • 93% pracowników stwierdziła, że możliwość pracy z domu to oznaka empatii pracodawcy,
  • 40% pracowników donosiła, że umożliwiono im elastyczne godziny pracy i terminy wykonywania zadań.

Co więcej, badania wykazały, że pracownicy donosili o wyższym poziomie produktywności. Jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, to tutaj wyniki wyglądały następująco:

  • połowa pracowników nie miała problemów ze współpracą w warunkach pracy zdalnej, a druga połowa donosiła że trudniej im się współpracuje i że pogorszyły się ich więzi ze współpracownikami.

Organizacje powinny zatem wziąć pod uwagę zróżnicowane potrzeby swoich pracowników, włącznie z preferencjami wynikającymi z typu osobowości – introwertycznej lub ekstrawertycznej.

Zdrowie psychiczne kluczową kwestią, a problemy w tym zakresie czynią kogoś „ciężarem”

W ubiegłym roku stało się jasne, że zdrowie psychiczne jest integralnym elementem każdego aspektu naszego życia, co potwierdziło 94% ankietowanych, którzy stwierdzili, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Jednocześnie większość badanych stwierdziło, ze trudno jest rozmawiać na temat zdrowia psychicznego podczas pandemii, z czego najwięcej wyzwań w tym zakresie zgłosili CEO. Panuje także przekonanie, że organizacje postrzegają osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego jako słabe lub będące ciężarem.

Jest wiele kroków, które mogą podjąć organizacje, aby wesprzeć zdrowie psychiczne swoich pracowników. Zarówno pracownicy, jak i CEO w przeważającej liczbie ( 9 na 10 ) zgadzają się, że należą do nich przede wszystkim: elastyczne godziny pracy i polityka „otwartych drzwi”. Z racji swojej pozycji, CEO mogą w istotny sposób wpłynąć na zdrowie psychiczne swoich podwładnych, rozpoczynając dialog na ten temat, jak również starając się usunąć stygmatyzację „bycia ciężarem”, jednocześnie podnosząc świadomość rozmaitych rodzajów wsparcia oferowanego pracownikom w tym zakresie.

Badanie wykazało pewną rozbieżność: zarówno CEO, jak i specjaliści HR w ubiegłym roku napotkali więcej trudności w okazywaniu empatii, a także było im trudniej myśleć, że przemiana jest niezbędna i że może być skutkiem treningu. Jednocześnie pracownicy uznali reakcje pracodawców na pandemię za empatyczną i oczekują się dalszego postępu. W tej sytuacji organizacje nie mogą utknąć w samozadowoleniu, przeciwnie – teraz jest czas, aby budować dalej to, co zostało wypracowane podczas pandemii.

O badaniu:

Niezależna jednostka badawcza zamieściła ankietę online jako podstawę tego badania w lutym 2021, która objęła: amerykańskich pracowników , specjalistów z działów HR oraz CEO spośród sześciu branż : sektora finansowego, rządowego, opieki zdrowotnej, turystyki, produkcji oraz technologii. Kwalifikacją do badania było ukończenie 18 r.ż., zamieszkanie w USA oraz bycie zatrudnionym na cały lub część etatu w organizacji liczącej więcej niż 100 pracowników.

*Empatia została tutaj zdefiniowana jako „zdolność do zrozumienia i doświadczenia odczuć innych osób”.

Źródło:

https://resources.businessolver.com/c/2021-empathy-exec-summ?x=OE03jO