Regulamin uSŁUG I SPRZEDAŻY internetowej

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, jej warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczenia usług w postaci m.in.: szkoleń, kursów, coachingu.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresemami: https://www.szkolatrenerowempatii.pl oraz www.planetaregeneracji.pl
 2. Sprzedawca – SZKOŁA TRENERÓW SP. Z O.O. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, przy ul. Wąskiej 44, (kod pocztowy 05-520), wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000538965, NIP: 5361918331.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę za pośrednictwem Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, określanego na podstawie kodów PKD udostępnionych w CEiDG.
 6. Przedsiębiorca niekorzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot ma charakter zawodowy.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi w formie szkolenia, kursu, coachingu lub superwizji. Uczestnikiem może być Klient lub osoba, na której rzecz Klient zawarł umowę.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Usługa – świadczona przez Sprzedawcę usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe opisy usług (m.in.: szkolenia, kursy, coaching, superwizja) znajdują się na Stronie internetowej.
 10. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranych Usług Sprzedawcy.
 11. Koszyk – element oprogramowania Strony internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, np. liczby osób, które wezmą udział w szkoleniu/kursie.
 12. Operator płatności – System płatności PayU, z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000274399, numer NIP: 7792308495.
 13. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem za pośrednictwem Strony internetowej
 14. Konto klienta – konto na Stronie internetowej, które Klient zakłada, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxu.
 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 16. Regulamin – niniejszy regulamin

§3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@szkolatrenerowempatii.pl
  2. pisemnie na adres korespondencyjny: Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa

§4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  2. w przypadku niektórych Usług (np. szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Facebook, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Usługi.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi i/lub Uczestnikowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1. złożenie zamówienia na Usługi (m.in.: szkolenia, kursy, coaching, superwizja)
  2. założenie Konta klienta na Stronie internetowej
  3. newsletter
 3. Umowa o prowadzenie Konta klienta oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta klienta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej sprzedaje usługi w formie szkoleń stacjonarnych oraz online.
 5. Szczegółowe opisy usług (m.in.: szkoleń, kursów, coachingu, superwizji) oraz ich zakres, zasady gwarancji (jeśli są udzielane), szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, znajdują się w §6 Regulaminu oraz na Stronie internetowej.

 

§6 Szkolenia, kursy, coaching i superwizja (świadczone stacjonarnie i online)

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie szkoleń, kursów, coachingu i superwizji. Przedmiotem tak zawartej umowy jest realizacja wybranej przez Klienta Usługi, której opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej.
 2. Usługa może być realizowana w formie stacjonarnej i/lub online. O dostępności formy świadczenia konkretnej usługi Sprzedawca informuje Klienta przed zawarciem Umowy w opisie Usługi na Stronie internetowej.
 3. Sprzedawca świadczy Usługę, zapewniając Klientowi możliwość wzięcia udziału w wybranych szkoleniu, kursie, coachingu lub skorzystania z superwizji w terminie wybranym przez Klienta, podczas zakupu lub indywidualnie ustalonym w porozumieniu ze Sprzedawcą. Informacja o możliwości indywidualnego ustalenia terminu znajduje się w opisie konkretnej Usługi na Stronie internetowej.
 4. Nieobecność Uczestnika w wybranym lub ustalonym indywidualnie terminie Usługi oznacza brak uprawnienia Klienta do nieopłacenia Usługi lub, w przypadku wcześniejszej zapłaty, zwrotu wynagrodzenia za Usługę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy. Nie dotyczy to także sytuacji, gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 5. Usługi w formie szkoleń, kursów, coachingu i superwizji są świadczone jako kompleksowe programy, a płatność za nie jest jednorazowa.

§7 Zasady składania zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie możliwe jest po założeniu Konta klienta.

 2. Klient może złożyć zamówienie również drogą emailową, wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu, stosowne oświadczenie.

 3. Założenie Konta klienta jest bezpłatne. Na Koncie klienta są gromadzone i przechowywane dane Klienta oraz historia dokonanych przez niego zakupów. Przeglądanie asortymentu Sprzedawcy nie wymaga zakładania Konta.

  4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

  a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie przycisk „Przejdź do kasy”

  b. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia,

  c. wpisać dane do faktury, jeśli będzie potrzebna i jeśli dane są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  d. wybrać sposób płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.

  5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta klienta), należy:

a. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”

b. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

c. wpisać dane do faktury, jeśli będzie potrzebna i jeśli dane są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. wybrać sposób płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą.

7. Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

9. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

10. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w sposób opisany na Stronie internetowej, w szczególności w opisie Usługi.

11. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Formularzu zamówienia lub drogą emailową są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość co do podanych w zamówieniu danych, o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo na podane przez Klienta w Formularzu dane. Klient ma prawo wyjaśnienia zaistniałej sytuacji powodującej weryfikację danych, a Sprzedawca udzieli wyjaśnień w przypadku, gdy Klient skontaktuje się w tej sprawie ze Sprzedawcą.

§8 Wynagrodzenie i sposoby płatności

 1. Wynagrodzenie za Usługę jest określone w opisie Usługi dostępnym na Stronie internetowej i obejmuje udział w szkoleniu, kursie, coachingu lub superwizji oraz materiały dla Klienta.
 2. Klient może zapłacić za wybraną Usługę wybierając jedną z metod oferowanych przez Operatora płatności.
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronie internetowej, w Formularzu zamówienia.
 4. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.

§9 Prawa i obowiązki stron

 1. Zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowa o świadczenie usług ma charakter umowy starannego działania, co oznacza, że świadczona usługa ma na celu wesprzeć Uczestnika w osiągnięciu założonych rezultatów. Sprzedawca nie może zagwarantować ich osiągnięcia. Efekt Usługi w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania oraz sytuacji osobistej Uczestnika.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania Usługi z należytą starannością, w szczególności dokonując starannego wyboru trenera/psychologa/psychoterapeuty realizującego Usługę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany trenera/psychologa/psychoterapeuty realizującego Usługę na innego o podobnych kompetencjach i nie stanowi to zmiany warunków umowy.
 4. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia lub kursu z ważnego powodu (np. choroba prowadzącego zajęcia, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia lub drogą e-mailową. Klient w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na, wskazany w §3, adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Zmiana terminu poszczególnych zajęć w porozumieniu z Uczestnikami nie stanowi zmiany warunków umowy.
 6. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że uczestnictwo w Usługach świadczonych przez Sprzedawcę, dotyczących uczuć i potrzeb w komunikacji, może poruszać głębokie emocje i nie jest wskazane dla osób w kryzysie emocjonalnym lub w depresji.
 7. Klient oświadcza, iż jego stan zdrowia zezwala mu na korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 8. Klient zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu lub kursie w sposób, który nie zakłóca uczestnictwa pozostałym uczestnikom szkolenia lub kursu.
 9. Klient zobowiązuje się do poszanowania ogólnie przyjętych zasad pracy grupowej służących realizacji celów Usługi, w szczególności do udziału w zajęciach oraz punktualności.
 10. Klient zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 85% zajęć przewidzianych Usługą. Jest to warunek do uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia lub kursu.
 11. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających mu udział w zajęciach objętych zakresem Usługi.
 12. Klient dokonujący zakupu Usługi na rzecz Uczestnika oświadcza, że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji uzyskanych od Klienta i/lub Uczestnika w trakcie realizacji Usługi. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji:
  1. które Sprzedawca jest zobowiązany przekazać osobom trzecim, którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części i bez ujawnienia których należyte wykonanie Umowy nie byłoby możliwe,
  2. zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez udziału Sprzedawcy,
  3. mogą zostać podane do publicznej wiadomości po wyrażeniu w tym zakresie pisemnej zgody przez Klienta i/lub Uczestnika,
  4. Sprzedawca jest zobowiązany ujawnić na żądanie uprawnionego organu, do którego zaleceń obowiązana jest się stosować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 14. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego świadczenia Umowy.
 15. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę także bez ważnego powodu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości 50% kosztu Usługi.
 16. Zapłata kary umownej przez Klienta nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, naprawienia szkody do wysokości poniesionej szkody.

§10 Reklamacje

 1. Klient, który ma zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonania Umowy, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Usługi.
 2. Klient składa reklamację drogą e-mailową:
  1. na adres: info@szkolatrenerowempatii.pl w przypadku reklamacji merytorycznych, dotyczących dotyczące jakości zajęć i/lub Usługi,
  2. na adres: info@szkolatrenerowempatii.pl W przypadku reklamacji dotyczących sposobu organizacji zajęć i/lub Usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis, czego dotyczy reklamacja oraz preferowany sposób jej rozwiązania.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej przez Konsumenta nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej (dalej zwanych Konsumentem), który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§12 Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy Klient będący Przedsiębiorcą niekorzystającym z ochrony konsumenckiej, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13 Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie internetowej https://www.szkolatrenerowempatii.pl/

§14 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a także newsletterze, a w szczególności treści wchodzące w skład Usług, są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient i Uczestnik mogą korzystać z materiałów na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego.
 3. Nieuprawnione rozpowszechnianie tych treści skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną.4. Wykupując Kurs Komunikacji opartej na Empatii możliwe jest wykupienie licencji komercyjnej tj. otrzymujesz od nas zgodę na korzystanie z materiałów w całości lub części do własnych celów edukacyjnych. Możesz je powielać i udostępniać uczestnikom szkoleń komercyjnych podając autora: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Możesz także otrzymać materiały w formie otwartych plików i personalizować je za dopłatą. Wówczas możesz zmieniać kolory, dodać własne logo oraz podać nazwisko autorki materiałów: projekt by Lucyna Wieczorek – Tutak.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy