Doświadczenie empatii w codziennym życiu

utworzone przez | gru 11, 2021

Grupa naukowców podjęła się zbadania, w jaki sposób postrzegamy empatię w codziennym życiu. Badaniem zostało objętych 246 dorosłych obywateli USA. Metoda badawcza polegała na bezpośrednim pytaniu osób badanych o ich doświadczenia z empatią i obejmowała pytania takie, jak:

  • Jak często badani dostrzegają okazję do empatii I jak często ją okazują?
  • Jakie rodzaje empatii najczęściej odczuwają badani?
  • Wobec kogo najczęściej odczuwamy empatię?

Badanie sprawdzało także przyjętą uprzednio hipotezę, iż empatia jest powiązana z subiektywnie odczuwanym dobrym samopoczuciem I zwiększonymi wskaźnikami prospołecznych zachowań w życiu codziennym. Następnie badane były relacje pomiędzy empatią w codziennym życiu I różnicami indywidualnymi, takimi jak: płeć, religia, dochody i orientacja polityczna.

Jakie procesy składają się na empatię?

Większość badaczy uważa, że empatia obejmuje: podzielanie czyichś odczuć (proces emocjonalny), branie pod uwagę czyjejś perspektywy (proces kognitywny) oraz odczuwanie współczucia i pragnienie pomagania ( proces motywacyjny). Komponenty te mogą być ze sobą ściśle powiązane, nawet jeśli teoretycznie są one czymś oddzielnym. Autorzy tego opracowania doszli do wniosku, że niewiele badań jak dotychczas badało empatię w codziennym życiu, aby semptwierdzić prawdopodobne współwystępowanie ze sobą: dzielenia się emocjami, przyjmowania czyjejś perspektywy i współczucia.

W badaniu tym nacisk położony został na badanie wielu różnych emocji w szerokim spektrum kontekstów społecznych, w odróżnieniu od badania w warunkach laboratoryjnych, przez co możliwe było uzyskanie wyników jak najbliższych codziennemu życiu. Badane było także to, w jaki sposób rozmaite doświadczenia związane z empatią wpływają na subiektywne odczucie dobrego samopoczucia w życiu ogólnej populacji oraz czy empatia jest powiązana z prospołecznymi zachowaniami w kontekście życia codziennego.

Metoda i wyniki badań

Naukowcy pytali badanych siedem razy dziennie przy pomocy aplikacji MetricWire o to, czy mieli okazje ostatnio wykonać czynność prospołeczną, odczuwać empatię lub być jej obiektem, a także o ich aktualne samopoczucie. Jeśli badani odpowiedzieli twierdząco na pytania o odczuwanie empatii, podlegali dalszym pytaniom badawczym.

Poniżej prezentujemy wyniki tych badań :

  • Stwierdzono, że w trakcie 12 godzin każdego dnia przeciętny uczestnik badania był wystawiony około 9 razy na okazję do odczuwania empatii* i odbierał około 6 możliwości otrzymania empatii. Te wyniki mogą zaniżać prawdziwe okazje do empatii, jako że badani byli pytani tylko o możliwość doświadczenia lub bycia odbiorcą empatii w ciągu ostatnich 15 minut, podczas gdy mogło wystąpić wiele innych takich okazji pomiędzy tymi piętnastominutowymi okresami, a także uczestnicy mogli zapomnieć donieść o którejś z nich.

*Okazja do odczuwania empatii została tutaj zdefiniowana jako : „ jakakolwiek ekspozycja na emocje innych ludzi, taka jak np. przeczytanie smutnego posta przyjaciela w social mediach czy usłyszenie czyjegoś śmiechu, itp.”

  • Występowanie wszystkich trzech komponentów było na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie trzy – dzielenie emocji, przyjmowanie perspektywy i współczucie – pojawiały się przez 75% czasu, podczas gdy pojedynczy komponent występował tylko w 5% przypadków. Badani prawie zawsze czuli współczucie (94%), podczas gdy najrzadziej donosili o przyjmowaniu czyjejś perspektywy ( 85%).
  • Uczestnicy donosili, że okazją do odczuwania empatii 3 razy częściej były dla nich czyjeś pozytywne, niż negatywne emocje. Dużo częściej odczuwali oni także empatię wobec osób bliskich, niż obcych.
  • Subiektywne samopoczucie: empatia była powiązana z relatywnie lepszym samopoczuciem. Jednak mało to związek także z rodzajem emocji stanowiących okazje do empatii. Przy emocjach pozytywnych lub mieszanych samopoczucie się poprawiało, a przy negatywnych spadało poniżej średniej.
  • Okazje do empatii, o których donosili badani, wykazały silną korelację z zachowaniami prospołecznymi w trakcie tego samego 15-minutowego okresu, a także były one częstsze u uczestników, którzy donosili o okazji do empatii niż u tych, którzy jej nie zgłaszali.
  • Zarówno doświadczanie empatii wobec kogoś, jak też bycie jej odbiorcą, zwiększało prawdopodobieństwo prospołecznych zachowań.
  • Z czynników demograficznych, istotną korelację z częstszym występowaniem empatii wykazały osoby płci żeńskiej, które częściej odczuwały współczucie I podzielały czyjeś emocje.

Podsumowanie:

Empatia była najczęściej doświadczana w odpowiedzi na pozytywne emocje, a także wobec osób bliskich. We wcześniejszych badaniach badacze sugerowali, że takie wskaźniki, jak: dzielenie się emocjami, współczucie i przyjmowanie czyjejś perspektywy mogą występować oddzielnie. W tym badaniu stwierdzono, że uczestnicy prawie zawsze donosili o ich współwystępowaniu.

Źródło:

Gregory John Depow, Zoe Francis, Michael Inzlicht

The Experience of Empathy in Everyday Life”

Data publikacji: 9.06.2021 r.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797621995202